Afscheid van Pierre Bollen en André Hallmans

André werd in 1986 lid van ons koor. In 1987 werd hij voor één jaar tot penningmeester benoemd. Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter. André was op de eerste plaats een enorm gedreven bas: hij was bijna altijd aanwezig en gedurende de repetities gaf hij blijk van een grote betrokkenheid.Als financieel deskundige had André moeite met de relatief grote reserve die het koor in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Gelukkig konden we hem mededelen dat door de aankoop van een electronisch orgel dat probleem wordt opgelost.Als blijk van waardering voor zijn enorme bijdrage aan de kwaliteit van het koor hebben we André benoemd tot erelid. Naast een oorkonde ontving hij als blijvende herinnering een mooi glas-in-lood-werk, gemaakt door onze huiskunstenaar Pierre Reijnders

Pierre Bollen kwam in 2003 bij ons koor nadat hij met Herma vanuit Gelderland naar Sittard was verhuisd.Net als André was Pierre één van de drijvende krachten bij de bassen.Pierre was ook gedurende 8 jaar secretaris. Hij vervulde die functie zeer nauwgezet. Bij hem was ook het “geldkiske” van de bar in vertrouwde handen.Als vrijwilliger bij de parochie zorgde hij ervoor dat onze roosters  in goed overleg met alle betrokkenen werden samengesteld. Net als André hebben we Pierre ook benoemd tot erelid van het koor. Ook Pierre ontving een oorkonde en een glas-in-lood-werk van de andere Pierre.Uit ons overzicht van jubilea bleek dat Pierre in 2020 25 jaar koorzanger is bij een door de Gregoriusvereniging erkend koor. Daarom ontving hij ook de zilveren onderscheiding.

Coronaproef jaarvergadering

Afgelopen zaterdag 22 augustus zijn we na lange tijd weer bij elkaar geweest voor de jaarvergadering. Dit was voor het koor tevens de eerste kennismaking met onze nieuwe Deken Rob Merkx.De medewerkers van ‘t Guliks Hoes zorgden ervoor dat we dit in een veilige en Corona-proof omgeving konden doen.Ondanks de 1,5 m maatregel,die ook door de leden goed in acht genomen werd, zijn we er in geslaagd om er met zijn allen toch een gezellig samenzijn van te maken.De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke BBQ.

HH MISSEN VANUIT H. PETRUSKERK ZIJN VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN

Wilt u thuis de H Mis vanuit onze kerk volgen? Dat kan heel gemakkelijk. Bij uw computer moet u onze website http://www.rk-kerken-sittard.nl bezoeken en daar aanklikken de speciale link of verwijzing naar onze kerk. We hebben de hele maand april vanuit de St.-Rosakapel de H Mis uitgezonden en dat was fantastisch. Mede dankzij het St.-Rosacomité, vrijwilligers van Zitterd Same, en vele anderen!! Nu worden alle HH Missen in de H. Petruskerk uitgezonden via live-stream. In het weekeinde dus op zaterdag om 18u en zondagmorgen om 11u.!!

Rob Merkx wordt nieuwe deken van Sittard

Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard. Hij volgt Wilbert van Rens op, die op 1 mei officieel met emeritaat gaat.

In Sittard wordt hij als pastoor ook verantwoordelijk voor de parochies Petrus en Michaël in de binnenstad, Bernadette (Baandert), Gemma (Sanderbout), Paulus (Limbrichterveld) en Heilig Hart van Jezus (Overhoven). Daarnaast wordt hij rector van de basiliek Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart en van de Gemmakapel. 

Verwacht wordt dat Merkx op 1 juni begint in Sittard. Zijn afscheid en installatie zullen vanwege corona in besloten kring plaatsvinden.

Dodenherdenking

We zijn helaas  genoodzaakt om  Dodenherdenking 2020 in Sittard vanwege het Coronavirus niet in de huidige opzet door te laten gaan. 

Wellicht dat het te zijner tijd in een andere, beperkte vorm wel doorgang zal vinden.

We willen u hartelijk danken voor uw inzet tot nu toe en hopen dat we indien nodig weer op u mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Oranjecomité Sittard

Bisschoppen: Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).  

Dat betekent dat er in ieder geval t/m  13 april geen uitvoeringen en repetities zullen plaatsvinden.